Algemene info

 

Kosten en erelonen

 

Een belangrijk aspect voor U als klant is uiteraard het kostenplaatje. Afhankelijk van de gevraagde dienstverlening kan geopteerd worden voor vaste prijzen of een opdracht in regie.

 

Wij streven naar een zeer open en transparante aanrekening van onze kosten en erelonen.

 

 

Bovendien menen wij door een lage kostenstructuur in stand te houden dat wij zéér competitief kunnen zijn.

 

Een overzicht van de aangerekende tarieven alsook de aanvraag van offertes zijn steeds vrijblijvend verkrijgbaar op aanvraag.

 

 

Algemene Voorwaarden

 

1. S&C Services is een handelsbenaming en maakt onderdeel uit van Claims & Surveys Van Acker GCV, met maatschappelijke zetel te 8210 Zedelgem, Wellewaarde 29 en ingeschreven in het K.B.O. onder het nummer 0831.651.670. Elke overeenkomst komt tot stand tussen de opdrachtgever enerzijds en Claims & Surveys Van Acker GCV anderzijds, met uitsluiting van S&C Services.

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle levering van diensten door S&C Services. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en opdrachten die worden geplaatst tussen de klant en Claims & Suveys Van Acker GCV met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. Door het sluiten van een overeenkomst (plaatsen van een opdracht, aanvaarden van een offerte, uitvoeren van een betaling…) aanvaardt de klant dat deze contractuele voorwaarden er integraal en onlosmakelijk deel van uitmaken.

 

3. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn enkel mogelijk indien ze uitdrukkelijk en schriftelijk worden aanvaard door een persoon, bevoegd om Claims & Surveys Van Acker GCV te vertegenwoordigen. In geen geval kan een afwijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden worden afgeleid uit een feitelijke gedraging (gebrek aan reactie, protest, ….) aan de zijde van Claims & Suveys Van Acker GCV.

 

4. Claims & Surveys Van Acker GCV heeft het recht om deze algemene voorwaarden éénzijdig te wijzigen en dit in overeenstemming met een gewijzigde handelspolitiek, dan wel omwille van economische of juridische noodzaak. De nieuwe algemene verkoopsvoorwaarden treden onmiddellijk in werking na hun kennisgeving aan de klant en zijn eveneens geldig voor lopende overeenkomsten.

 

5. Offertes zijn steeds vrijblijvend tot de wederzijdse aanvaarding ervan. De offertes zijn steeds 30 dagen geldig, waarna ze van rechtswege aflopen. De offertes bevatten steeds een totaalprijs en bevatten een inschatting van de te verrichten prestaties en diensten. Bij aanvaarding van een offerte komt een definitieve overeenkomst tot stand. De aangeboden prijs is steeds de verschuldigde prijs, hiervan kan door geen van de partijen meer worden afgeweken.

 

6. Claims & Surveys Van Acker GCV en bij uitbreiding S&C Services verlenen diensten ten behoeve van de klant. Alle documenten, data, adviezen, rapporten, etc…kunnen slechts aangewend worden door de klant ten behoeve van de toevertrouwde opdracht. In geen geval mogen documenten, data, adviezen, rapporten, etc…door de klant aan derden worden overgemaakt die geen uitstaans hebben met de toevertrouwde opdracht zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming vanwege Claims & Surveys Van Acker GCV.

 

 

7. Alle informatie, data, bestanden, foto’s etc. die door de klant worden aangereikt aan Claims & Surveys Van Acker GCV, dan wel S&C Services worden steeds op vertrouwelijke wijze behandeld en enkel ten behoeve van de opdracht ik kwestie. Geen enkele informatie, data, bestanden, foto’s, etc…zal ter beschikking aan derden worden gesteld zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever/klant.

 

8. S&C Services kan zich, in het kader van de dienstverlening, laten bijstaan door derden. De keuze van derden waarop een beroep wordt gedaan ter uitvoering van de toevertrouwde opdrachten wordt steeds met de nodige zorgvuldigheid gedaan, desgevallend in overleg met de opdrachtgever.

 

9. De aansprakelijkheid van Claims & Suveys Van Acker GCV voor professionele fouten is gedekt door een verzekeringspolis. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in geval van bewezen fout en aansprakelijkheid wordt uitbetaald door diens verzekeraars. Claims & Surveys Van Acker GCV en bij uitbreiding S&C Services kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse- en gevolgschade. Enkel de werkelijk geleden en bewezen schade die voortvloeit uit de tussen Claims & Surveys Van Acker GCV en de klant afgesloten overeenkomst kan in aanmerking worden genomen.

 

10.  Onze facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Claims & Surveys Van Acker GCV. Betwistingen omtrent onze facturen dienen binnen de 7 kalenderdagen schriftelijk en aangetekend te worden verstuurd aan Claims & Surveys Van Acker GCV, zoniet wordt geacht deze te zijn aanvaard. Elke betwisting of klacht buiten deze termijn gesteld is laattijdig en niet ontvankelijk.

 

11. Indien de facturen op de vervaldag niet volledig betaald werden, is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest verschuldigd gelijk aan 10% per begonnen maand na de vervaldag tot aan de dag van de effectieve en volledige betaling. Bovendien is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag met een minimum van 250 euro.

 

12. Indien de overeenkomst wordt verbroken door toedoen of op initiatief van de klant, is de klant een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de reeds uitgevoerde prestaties.

 

13. Alle betwistingen en geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst afgesloten tussen de klant en Claims & Surveys Van Acker GCV worden beheerst door het Belgische recht. De rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brugge zijn bevoegd om kennis te nemen van deze betwistingen en geschillen.